015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Als u een appartement koopt dan zijn er enkele zaken waar u rekening mee moet houden. Er moeten bijvoorbeeld maandelijks servicekosten worden betaald en u draagt samen met de andere appartementseigenaren verantwoordelijkheid voor het gebouw.

Wat is een appartement?
Als een gebouw bestaat uit meerdere zelfstandige woningen, dan moet het gebouw in appartementsrechten worden gesplitst. Elk appartement geeft dan recht op een privégedeelte (de woning) en het gebruik van een gemeenschappelijk gedeelte van het gebouw (bijvoorbeeld het trappenhuis).

De indeling van het gebouw vindt u in de splitsingsakte en de splitsingstekening. In het splitsingsreglement zijn de rechten en verplichtingen voor de appartementseigenaren opgenomen.

Wat doet een Vereniging van Eigenaars?
Deze vereniging heeft als doel het belang van alle appartementseigenaren te behartigen en is verantwoordelijk voor het appartementengebouw. U wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE).
Zaken die de VvE regelt zijn onder meer het gemeenschappelijke onderhoud van het gebouw en de gezamenlijke opstalverzekering.

Wat is een slapende Vereniging van Eigenaars?
Hoewel een actieve VvE wettelijk verplicht is, komen in de praktijk zogenaamde slapende VvE’s voor. Een VvE wordt ‘slapend’ genoemd als de vereniging geen activiteiten ontplooit. Er wordt niet (meer) jaarlijks met alle eigenaren vergaderd en vanuit de VvE wordt gezamenlijk niets aan het onderhoud gedaan.

Op 1 mei 2005 is er bepaald dat er geen ‘slapende’ VvE’s meer mogen zijn en dat zij verplicht zijn een reserve(onderhouds)fonds te vormen. Hoeveel geld in het reservefonds moet worden opgenomen, geeft deze wet niet aan.

Op 1 juli 2008 is bepaald dat de VvE’s ingeschreven moeten zij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verplicht onderhoud
Een kwart van de woningen in Nederland is appartement. Ongeveer de helft van de VvE’s spaart weinig tot niets, wat kan leiden tot achterstallig onderhoud. Daarom verplicht de overheid iedere VvE per 1 januari 2018 (overgangsperiode van drie jaar) een minimale reservering per jaar te doen voor het onderhoud van het gebouw. Dit kan op twee manieren:

  1. Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
    In een MJOP staat precies wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zijn. De VvE weet dan hoeveel er maandelijks gereserveerd moet worden voor het onderhoud. De looptijd van het MJOP moet minstens tien jaar zijn en het MJOP mag niet ouder zijn dan vijf jaar.
  2. Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw
    Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld, dan moet de VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat in de brand- en opstalverzekering.

Verder kan de gemeente bij achterstallig onderhoud de VvE verplichten tot onderhoud en het opstellen van een onderhoudsplan. Ze kan een VvE-vergadering bijeenroepen en voorstellen doen voor verbeteringen.
VvE’s kunnen ook leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Ook kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.