015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Westvest Notarissen dient uw persoonsgegevens te bewaren volgens de voor de notaris geldende wet- en regelgeving. De Wet op het notarisambt en de hierna te noemen WWFT zijn bijzondere (nationale) wetgeving en de hieruit voortvloeiende regels voor notarissen gaan boven de AVG. Het vorenstaande houdt in dat sommige rechten voortvloeiende uit de AVG om die reden door u niet geëffectueerd kunnen worden.

U dient aan te geven of (het concept van) de akte(n) en overige stukken die wij voor u opmaken aan uw makelaar, adviseur, accountant en/of andere partijen mogen worden toegezonden.

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT)

Westvest Notarissen is verplicht op grond van de WWFT voor werkzaamheden die vallen onder deze wet een cliëntenonderzoek uit te voeren. Opdrachten mogen niet geaccepteerd worden alvorens een cliëntenonderzoek is uitgevoerd.
Gedurende het gehele proces is Westvest Notarissen verplicht om gegevens actueel te houden.
Indien er sprake is van een ongebruikelijke transactie, is Westvest Notarissen verplicht om een melding te doen bij FIU-Nederland. De notariële geheimhoudingsplicht geldt dan niet! Bij deze melding moeten (persoons)gegevens verstrekt worden. Over een eventuele melding bij FIU-Nederland mag Westvest Notarissen richting partijen geen mededeling doen.
De WWFT stelt ook de verplichting om persoonsgegevens te bewaren.

Ultimate beneficial owner (UBO) / Uiteindelijk belanghebbende

Een onderdeel van het cliëntenonderzoek bij rechtspersonen is het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende van de rechtspersoon. Dit is altijd een (of meerdere) natuurlijke persoon(personen). Indien een partij bij een transactie een rechtspersoon is, zal Westvest Notarissen moeten onderzoeken wie de UBO is/zijn. Er zullen dan vragen aan u gesteld worden om dit vast te kunnen stellen.

Politically Exposed Persons (PEP) / Politiek Prominent Persoon (PPP)

Westvest Notarissen is verplicht om na te gaan of een cliënt een (ex-)PEP is. Indien een persoon een (ex-)PEP is, dient Westvest Notarissen een aanvullend onderzoek en/of een verscherpt onderzoek uit te voeren dan wel te starten.

Geldstromen

Westvest Notarissen begeleidt veel geldstromen. Dit zijn uitsluitend geldstromen die te maken hebben met transacties waarbij Westvest Notarissen betrokken is. Met dit laatste wordt bedoeld dat Westvest Notarissen werkzaamheden voor partijen verricht waaruit een betalingsverplichting volgt van een partij naar een andere partij.
Er wordt onderzoek verricht naar de herkomst van gelden. Van welke bankrekening komt een bedrag en wie is gerechtigde tot deze bankrekening. Westvest Notarissen is gehouden u te vragen – op grond van de WWFT – hoe u gelden die u vanaf uw eigen rekening naar ons overmaakt, heeft verkregen. Indien gelden worden ontvangen van een derde zal nader onderzoek verricht worden. In beginsel zullen gelden die ontvangen zijn van derden niet gebruikt kunnen worden.
Ook wordt onderzoek verricht naar de uitbetaling van de gelden. Er mag alleen uitbetaald worden naar een partij bij de transactie en enkele gebruikelijke overige partijen (zoals banken, tussenpersonen, vereniging van eigenaars etc.). Er zullen geen betalingen aan derden verricht worden.

Indien u nadere informatie wenst over de hiervoor kort aangestipte onderwerpen kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook (een van) navolgende websites raadplegen:

AVG:    www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

WWFT / UBO / PEP / GELDSTROMEN:
www.fiu-nederland.nl, www.belastingdienst.nl, www.bureauft.nl, www.afm.nl, of www.knb.nl