015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

Ik bezit een beneden- en bovenhuis en wil deze kadastraal splitsen, zodat ik een van beide apart of allebei kan verkopen, wat moet ik doen?

Om het mogelijk te maken een pand in twee aparte delen te verkopen, is het nodig dat dit bouwkundig- en kadastraal gesplitst wordt. Na het bouwkundig splitsen ontstaan er twee volledig zelfstandige woningen. Na het kadastraal splitsen krijgen beide woningen een apart registratienummer in het Kadaster en kunnen ze los van elkaar verkocht worden.

Splitsingsvergunning

Het kan zijn dat u een splitsingsvergunning nodig heeft. In Delft bijvoorbeeld heeft u deze nodig als u een gebouw wilt splitsen waarbij de huur of de waarde van de te realiseren “woning” lager is dan € 710,68 resp. € 177.975,00. Als kan worden aangetoond dat de waarde boven deze grens ligt (bijvoorbeeld met een taxatierapport), hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. Als het alleen bedrijfsruimten betreft, is een splitsingsvergunning ook niet van toepassing.

 

Indien er een splitsingsvergunning nodig is, heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Hierbij beoordeelt de gemeente of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en de bouwtechnische eisen die door de overheid in het Bouwbesluit gesteld worden.

Voordat de gemeente een beslissing op uw aanvraag neemt, kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld de huurders) hun mening over de voorgenomen splitsing geven, de zogeheten zienswijzen. De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (met een eventuele verlenging van vier weken).

Akte van splitsing

Als de splitsingsvergunning onherroepelijk geworden is – of als deze niet nodig is – kan de notariële akte van splitsing getekend worden. In deze akte wordt omschreven in hoeveel appartementsrechten het gebouw wordt gesplitst, het aandeel van de appartementsrechten in het totale gebouw, het reglement van splitsing, waarin opgenomen de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaars, de gemeenschappelijke/individuele delen, het functioneren van de vereniging van eigenaars en eventuele bijzondere bepalingen.

De aandelen (breukdelen) worden meestal bepaald op basis van vloeroppervlakte en zijn van belang voor het bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten.

Tevens dient er een splitsingstekening opgesteld te worden. Op deze tekening staan de privégedeelten (appartementen) en de gemeenschappelijke ruimten aangegeven. Deze tekening wordt opgemaakt door een splitsingstekenaar, op basis van de beschikbare bouwtekeningen en – indien nodig – de metingen die de tekenaar verricht in het te splitsen gebouw. Nadat de splitsingstekening is opgemaakt en akkoord bevonden, wordt deze bij het Kadaster ingediend voor een complexaanduiding.

Indien het registergoed belast is met een hypotheek dient de bank toestemming te geven voor de splitsing in appartementsrechten.

Meestal brengen wij als notariskantoor zelf ook nog een bezoek aan de woning om te kijken of er nog bijzonderheden zijn die terug moeten komen in de splitsingsakte.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere notariële zaken, neemt u dan contact op met ons kantoor.