015 - 219 19 99 info@westvest-notarissen.nl

De Belastingdienst kan een instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, aanmerken als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), mits deze ook aan een aantal overige door de Belastingdienst gestelde vereisten voldoet.

De status van ANBI heeft de volgende voordelen:
– de betreffende instelling betaalt geen schenk- of erfbelasting over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt;
– de ontvanger van schenkingen door een ANBI hoeft hierover geen schenkbelasting te betalen;
– een donateur die schenkingen verstrekt aan de betreffende ANBI mag deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Op de website van de Belastingdienst kun je terugvinden aan welke vereisten een instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor een zogenaamde ANBI-status (zie www.belastingdienst.nl).

Bij de inrichting van de statuten van een ANBI speelt de notaris een belangrijke rol. In de statuten van een ANBI moet in ieder geval vermeld staan dat de stichting/vereniging geen winstoogmerk heeft. In de statuten dient tevens een juiste formulering te worden opgenomen van de bestemming van de resterende bezittingen bij de ontbinding van de ANBI.
Onze praktijkervaring bij het opstellen van de statuten van een algemeen nut beogende stichting of vereniging leert dat een goed onderscheid moet worden gemaakt tussen het daadwerkelijke doel van de stichting of vereniging en de manier waarop men dit doel wil bereiken (de middelen die hiervoor worden gebruikt). Dit wordt namelijk nog al eens door elkaar gehaald, waardoor in het ergste geval de aanvraag (in eerste instantie) wordt afgewezen, omdat de Belastingdienst oordeelt dat het algemeen nut niet wordt beoogd.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een instelling die o.a. (sport)activiteiten ten behoeve van mensen met een beperking organiseert. Het eigenlijke doel is dan het bevorderen van het welzijn van mensen met een beperking en het middel om dit te bereiken is (o.a.) het organiseren van (sport)activiteiten. Deze activiteiten komen dus niet terug in het doel van de instelling.
Kortom, door het juist formuleren van de doelstelling en de wijze waarop de instelling het doel wil bereiken, kan men een wellicht onnodige discussie (of erger afwijzing) met/door de Belastingdienst voorkomen.
Gezien de vele voorwaarden waar een ANBI aan moet (blijven) voldoen is het raadzaam goed na te gaan of het voor een instelling nuttig is om de ANBI-status aan te vragen bij de Belastingdienst. Komt men tot de conclusie dat het voor de betreffende instelling nuttig is, dan moet aandacht worden besteed aan het (blijven) voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde vereisten, de inrichting van de statuten en de juiste formulering daarin van (o.a.) de doelstelling en wijze waarop de instelling dit doel wil bereiken.

Hulp nodig bij een juiste formulering van de doelstelling? Of wilt u een stichting of vereniging oprichten (al dan niet met de wens om als ANBI te kunnen worden aangemerkt)? Bij Westvest Notarissen bent u aan het goede adres!

U kunt op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een gratis juridisch adviesgesprek van ongeveer vijftien minuten.